30.000.- Ft feletti rendelés esetén a szállítás ingyenes.

"Fedezzétek fel a nyarat pöttyösben” Nyereményjáték

Máthé Zsóka bags NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

“Fedezzétek fel a nyarat pöttyösben”

Nyereményjáték

A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója: Máthé Erzsébet Ev. (1125 Budapest, Nógrádi utca 11.fszt.1. (adószám:71695668-1-43)

A szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. hatálya alá. A Játékot a Szervező a https://hu-hu.facebook.com/mathezsoka/ Facebook oldalon keresztül bonyolítja.

1. A Játékosok az alábbi módon vehetnek részt a játékban:

 • A Játékos a megjelölt Facebook posztban kommenteléssel automatikusan részt vesz a Játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjátékban való részvétel előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

2. A Játékban részt vevő személyek:

 • A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • A Játékban a Szervező, valamint a Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek a következő Játékos válaszok és ezek megvalósulása esetén a Játékos kizárásra kerül a Játékból,
 • gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak
 • obszcén szavakat tartalmaznak
 • pornográf vagy szexuális tartalmúak, vagy sértik a jó ízlést;
 • a Szervező jó hírnevét sértik
 • sértik valamely harmadik személy szerzői-, vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik
 • Szervező az ilyen kommenteket azonnal törli és Játékost kizárja a játékból.

 

 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék menete:

A játékosok,

 • akik a https://hu-hu.facebook.com/mathezsoka/ címen elérhető, „Fedezzétek fel a nyarat pöttyösben” nyereményjáték leírásában szereplő linken keresztül választanak két elérhető kézitáskát majd kommentben megírják a két választott színt és megjelölik akivel megosztanák a nyereményt, esélyt kapnak, hogy megnyerjék a képen szereplő kézitáskából két darabot a választott színben.
 • A kommentelők közül a nyertest sorsolással választja ki a Szervező.
 • A játékosok neve egyszer kerül be a sorsolásba.

4. A Játék időtartama:

A játék a poszt közzétételétől, 2022. július 27. 20:00 óráig tart.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 • Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.
 • A Játék Nyereményét csak olyan Játékos nyerheti meg és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a Sorsolás időpontjában is még élő Facebook regisztrációval rendelkezik.

5. A nyertes kihirdetésének időpontja: 2022. július 27. 21:00 óra.

A játék nyerteseit posztban hirdeti ki a Szervező, illetve a nyertest üzenetben, e-mailben is értesíti a további részletek egyeztetése érdekében.

6. Nyeremények, nyertesek:

A Játék nyereményeit Máthé Erzsébet Ev. ajánlotta fel.

A nyereményt bármely jogosult résztvevő megnyerheti, ugyanakkor nem nyerhetnek az alábbi személyek: 

 • a Szervező és azoknak a hatályos Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

A nyeremények: 2 darab pöttyös kézitáska termék. 

A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatóak.

 • A Játékban pótnyerteseket nem hirdetünk.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • nem múlt el 18 éves;
 • ha a Megbízott megkeresésére 48 órán belül nem válaszol;
 • ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook komment vagy komment válasz formájában, ill. Facebook üzenetben a kapcsolatot;
 • ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni.
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
 • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.
 • A Nyeremény átvételére a Szervező telephelyén vagy postázással kerül sor.

7. Nyertesek értesítése

 • A nyerteseket a Szervező Facebook oldalán poszt formájában hirdeti ki, valamint Facebook üzenetben, e-mailben is értesíti. A nyeremény átvételének részleteit ekkor egyeztetik. Amennyiben a nyertes 48 órán belül nem jelzi, hogy nyereményére igényt tart és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy Szervező jogosult a díj átadását megtagadni.
 • A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek Máthé Erzsébet Ev. a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét és fotóját a Szervező a Facebook közösségi oldalon közölje, mint a Játék nyertesét.

8. Egyéb rendelkezések

A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során Máthé Erzsébet Ev. számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.

Szervező fenntartja játékszabályzat változtatásának jogát.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

 • Kezelt adat típusa: A Játékos által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.
 • Adatkezelés célja: Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik.
 • Az adatkezelés időtartama: Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek.
 • Adatkezelés jogalapja: A Játékos önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

A Játékos, amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

 

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
 • Fővárosi Bíróság

Budapest, 2022. július 17.

 

Máthé Erzsébet